ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS-, EN BETALINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS-, EN BETALINGSVOORWAARDEN van ZwemWell zwembaden & wellness

1 Algemeen
1.1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door ZwemWell gedane offertes en op alle door ZwemWell gesloten overeenkomsten met afnemers of opdrachtgevers, betreffende de verkoop of het op andere gronden ter beschikking stellen van zaken of het verrichten van diensten alsmede op betaling aan ZwemWell.
1.2  Buiten deze voorwaarden kan ZwemWell aanvullende voorwaarden hanteren, die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie en/of aard van de werkzaamheden.
1.3  Verwijzing door de afnemer of opdrachtgever naar andere of eigen voorwaarden wordt door ZwemWell niet geaccepteerd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

2 Offertes
2.1  Alle offertes zijn geldig gedurende dertig dagen na de datum van de offerte doch worden geheel vrijblijvend gedaan.
2.2  Mondelinge en telefonische afspraken alsmede toezeggingen door de medewerkers van ZwemWell binden ZwemWell slechts indien zij door ZwemWell schriftelijk, per e-mail zijn bevestigd.
2.3  Prijsvermeldingen op de website, in eventuele folders en in advertenties zijn geen offerte.

3 Overeenkomsten
3.1  Overeenkomsten met ZwemWell komen pas dan tot stand wanneer een schriftelijke opdrachtbevestiging van ZwemWell door ZwemWell en haar opdrachtgever is ondertekend en het ondertekende document door ZwemWell is ontvangen. ZwemWell heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde van betaling onder rembours of  bij vooruitbetaling.

4 Afbeeldingen
4.1  Alle afbeeldingen, tekeningen gegevens, betreffende afmetingen, kleuren, gewichten, gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van de apparatuur, in prijslijsten, op de website, in folders, brochures of advertenties worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding  en/of ontbinding.

5 Prijzen
5.1  De artikelen van ZwemWell worden geleverd tegen de prijzen, die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van ZwemWell.
5.2  De prijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief BTW, in euro’s en exclusief verzend-, en/of montagekosten.

6 Betaling
6.1.  Behoudens het geval van contante verkoop of zending onder rembours, dient de betaling van leveranties van zaken en/of werkzaamheden door ZwemWell plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van deze veertien dagen na de factuurdatum is de afnemer of opdrachtgever, die met betaling in gebreke is gebleven,  van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is. Hij wordt alsdan over het openstaande saldo een rente verschuldigd van twee procent per maand waarbij een gedeelte van een maand geldt als een hele maand.
Daarnaast is ZwemWell gerechtigd het door de afnemer of opdrachtgever verschuldigde bedrag te verhogen met vijftien procent buitengerechtelijke invorderingskosten met een minimum van honderd vijftig euro over het openstaande saldo aan factuurwaarde en rente.
6.2  Door de afnemer of opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter betaling van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de oudste openstaande facturen, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
6.3  Niet tijdige betaling geeft ZwemWell het recht haar prestaties en/of andere overeenkomsten met de opdrachtgever op te schorten of te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding op welke wijze dan ook.
6.4  ZwemWell is te allen tijde gerechtigd, op welke wijze dan ook, te vorderen dat de opdrachtgever voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door ZwemWell te verrichten leveranties van zaken en/of diensten.
6.5  Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder toestemming van ZwemWell verrekening van facturen toe te passen.
6.6  Door ZwemWell in behandeling genomen reclames en/of garantie aanspraken geven de opdrachtgever niet het recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.
6.7  Indien de afnemer, na ingebrekestelling, alsnog de bestelde zaken niet afneemt  is ZwemWell gerechtigd minimaal dertig procent van de factuurwaarde als schadevergoeding in rekening te brengen onverminderd haar recht tot berekening van aanvullende schadevergoeding, indien de schade meer dan dit percentage bedraagt

7 Verzending en aflevering.
7.1  Het transportrisico berust tot het moment van afleveren bij ZwemWell.
7.2  ZwemWell is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

8 Eigendomsvoorbehoud
8.1  ZwemWell behoudt zich het recht van eigendom voor alle door haar geleverde zaken voor tot het moment van volledige betaling van de prijs van alle door ZwemWell geleverde of nog te leveren zaken en/of diensten, alsmede van eventuele vorderingen voor door ZwemWell ten behoeve van de opdrachtgever in het kader van de levering van zaken verrichtte of nog te verrichten werkzaamheden en/of diensten en voor hetgeen ZwemWell van de opdrachtgever te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de opdrachtgever in de nakoming van de tussen ZwemWell en de opdrachtgever gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en eventuele boetes.
8.2  Dit eigendomsvoorbehoud spreekt uiteraard voor zich bij door ZwemWell in consignatie geleverde zaken aan haar dealers.

9 Leveringstermijnen
9.1  Opgaven van levertijden zijn immer bij benadering; ZwemWell is voor overschrijding van de levertijd nimmer aansprakelijk.
9.2  Overschrijding van een levertijd geeft de opdrachtgever nimmer het recht tot enige vorm van schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of welke actie dan ook. Dit is slechts anders in het geval van grove schuld of opzet van ZwemWell  of haar medewerkers of indien de afgesproken levertijd met meer dan vier maanden wordt overschreden. In dit laatste geval heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden,  zonder enige aanspraak te kunnen maken op enige vorm van schadevergoeding.

10 Reclames
10.1  De afnemer is gehouden de geleverde zaken op het moment van aflevering te onderzoeken.
10.2  Reclames over ondeugdelijke of onvolledige levering dienen door de afnemer binnen acht dagen na ontvangst van de zaken of diensten gemotiveerd schriftelijk kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt ZwemWell geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en mag ZwemWell er van uitgaan dat de afnemer de zaken en/of diensten en facturen als correct heeft geaccepteerd.
10.3 Reclames geven aan de afnemers nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.
10.4  Indien een reclame door ZwemWell gegrond wordt bevonden, kan ZwemWell overgaan tot het volgende:
-het factuurbedrag herzien en de factuur dienovereenkomstig wijzigen
-de geleverde zaken vervangen door zaken met dezelfde specificaties of deze zaken repareren, waarbij de vervangen zaken door ZwemWell worden ingenomen
-de geleverde zaken terugnemen en de overeenkomst ontbinden onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder gehouden te zijn aan enige vorm van schadevergoeding.

11 Garantie
11.1 ZwemWell verleent ten aanzien van door haar geleverde zaken een garantie die gelijk is aan bij de garantie-bepalingen van de fabrikant van de geleverde zaken. De standaardtermijn bedraagt een jaar tenzij de leverancier van ZwemWell andere termijnen hanteert of ZwemWell met de afnemer een andere termijn uitdrukkelijk, schriftelijk overeen komt. De zaken worden altijd eerst uitgebreid getest en bij een foutdiagnose  (defect) worden de meeste zaken tegen dezelfde zaken omgeruild, mits deze zaken nog leverbaar en op voorraad zijn.
Zijn zaken niet meer op voorraad, dan gaan ze voor reparatie retour naar de leverancier van ZwemWell waarbij afnemer en ZwemWell afhankelijk zijn van de reparatietermijn van die leverancier.
11.2  De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico op te sturen of af te leveren op het door ZwemWell op te geven adres.
11.3  De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:
-indien de installatie of montage van de geleverde zaken niet door ZwemWell is uitgevoerd.
-indien de afnemer wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen door derden, waaronder eveneens door derden uitgevoerde reparaties worden begrepen.
-bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, beschadiging door inwerking van vocht of andere van buiten komende oorzaken of onheilen.
-indien de geleverde zaken niet volgens de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden dan wel door de afnemer zijn verwaarloosd.
11.4  Door reparatie of vervanging van een artikel gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen. Op uitgevoerde reparaties wordt drie maanden garantie gegeven.

12 Handelsmerk
12.1  De fabrieks-, of handelsmerken dan wel de type-, garantie-, of identificatienummers of tekens, die op de door ZwemWell afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden. Dit leidt onherroepelijk tot het vervallen van de garantie.

13 Aansprakelijkheid
13.1  De aansprakelijkheid van ZwemWell blijft te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende leverantie.
13.2  Voor enige directe of indirecte schade, waarvoor ZwemWell in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard, zal ZwemWell niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet, grove schuld of nalatigheid aan de kant van ZwemWell.
13.3  De afnemer vrijwaart ZwemWell te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.

14 Overmacht
14.1 ZwemWell is gerechtigd een eventueel afgesproken leveringstermijn te verlengen, indien ZwemWell door overmacht verhinderd is om aan haar verplichtingen te voldoen. Van overmacht is sprake indien ZwemWell, na het sluiten van enige overeenkomst wordt verhinderd aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen, ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting,  in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in haar bedrijf als bij derden, van wie ZwemWell de benodigde materialen, grondstoffen of andere zaken geheel of gedeeltelijk betrekt, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten haar schuld of risicosfeer ontstaan te gevolge waarvan de uitvoering der overeenkomst redelijkerwijze door de wederpartij van ZwemWell niet meer kan worden verlangd.
14.2 Indien door overmacht de levering meer dan negentig dagen vertraagd wordt, zijn zowel ZwemWell als de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden. In dat geval heeft ZwemWell recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten. Indien de overmacht intreedt terwijl de overeenkomst door ZwemWell reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de wederpartij, indien door overmacht de resterende levering meer dan negentig dagen wordt vertraagd, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte te ontbinden onder de verplichting, om hetgeen reeds geleverd was naar ZwemWell terug te zenden, echter geheel voor rekening en risico van de afnemer, indien de afnemer onomstotelijk kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken door de wederpartij niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de resterende zaken.

15 Geschillen.
15.1  Op alle met ZwemWell gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden gebracht voor de bevoegde rechter bij de Rechtbank te Middelburg.

Stel een vraag of vraag een offerte aan

    Note: Carousel will only load on frontend.